Kitap Önerileri

Gönül Ayyıldız

Updated on:

Bu yazıda kendi kütüphanemde bulunan -bulunmasını istediğim- yahut merak ettiğim kitapları hem kendim için hem de sizler için bir liste haline getirdim ki, işaretleyerek okuyabilelim ve eksiklerimizi görebilelim.

Not: Dini kitaplar listesi Tefsir, Hadis, Akaid, Siyer, Fıkıh, İslam Tarihi kaynaklarının sıralamasıyla başlamaktadır.
Not2: Dini kaynaklar dışındaki kitaplar önem sırasına göre değil, gelişigüzel sıralanmıştır.
Not3: Dini kitaplar listesi içerisinde, bu alandaki okuma kitapları ve biyograf yazıları mevcutttur.
Not4: Edebi kitaplar listesi, sayfanın aşağı kısımlarında başlıkla ayrılmıştır.
Not5: Tavsiye de olsa bu kitapları araştırmadan edinmek yerine, araştırarak almanız en doğrusudur.
Not6: Bu liste her okunan/öğrenilen yeni kitapta güncellenir.

Dini Kitaplar

 1. Muhammed Es Sabuni – Savfetü’t Tefasir
 2. Dr Ömer Çelik – Hakkın Daveti Kuran’ı Kerim
 3. Hulâsatü’l-beyân- Mehmet Vehbi Çelik
 4. Muhyiddin İbn Arabi – Tefsiri Kebir
 5. Mevdudi – Tefhimul Kuran
 6. Seyyid Kutub – Fizilalil Kuran
 7. İbni Kesir Tefsiri
 8. Keşşaf Tefsiri – Zemahşeri
 9. Risalei Nur Külliyatı – Beddiüzzaman Said Nursi
 10. Anahatlarıyla Hadis bilgisi – Lütfi Çakan
 11. Kütübi Sitte
 12. Riyazüs Salihin – İmam Nevevi
 13. Hadis Müdafaası – İbn Kuteybe
 14. Fıkhus Sünne – Ebu Malık El Mısrı
 15. İslam Akaidi Ve Kelama Giriş – Saim Kılavuz
 16. Delilleriyle İslam Akaidi – Mehmet Bulut
 17. Gençler için Müslüman akaidi – Ahmed Kalkan
 18. İhyau Ulumiddin Tercümesi – İmam Gazali
 19. İmamı Azam’ın beş eseri – Ebu Hanife
 20. Sıratı Müstakim – İbni Teymiyye
 21. Allah’ın Varlığı ve Tevhidin hakikatı – Yusuf El Karadavi
 22. Kitabut Tevhid – Muhammed b.Süleyman Et-Temimi
 23. El akidetül Vasıtiyye – İbn Teymiyye
 24. Fıkhu’s-Sire – Prof.Dr. M. Said Ramazan el-Buti
 25. Muhammed Mustafa – Osman Nuri Topbaş
 26. Peygamberimin Hayatı – Salih Suruç
 27. Nebiler Silsilesi – Osman Nuri Topbaş
 28. Peygamberler Tarihi – Diyanet Yayınları
 29. Son Peygamber Hz.Muhammed – Mevlana Şibli Numani
 30. Muhammed’i ahlak – Mevlana Şibli numani
 31. İslam İlmihali – Hamdi Döndüren
 32. Ömer Nasuhi Bilmen İlmihali
 33. Aile İlmihali – Hamdi Döndüren
 34. Anahatlarıyla İslam Tarihi – Adem Apak
 35. İslam toplumları tarihi – Ira M. Lapidus
 36. Esmai Hüsna – Vuslat Turabi
 37. Esmaül Hüsna Şerhi – Ali Osman Tatlısu
 38. Ey Kudus – Larry Collins-Dominique LaPierre
 39. Hayatüs Sahabe – Yusuf Kandehlevi
 40. 365 Sahabe Ölçüsü – Mehmet Köprülü
 41. Hayattüs Sahabiyyat – Hayri Demirci
 42. Hanım Sahabiler – Sevim Asımgil
 43. 365 Günde Peygamberin arkadaşları – çocuk kitabı
 44. Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar – Kamil Yılmaz
 45. Anahatlarıyla İslam Mezhepler Tarihi – Mustafa Öz
 46. Anahatlarıyla İslam ahlakı – Mustafa Çağırıcı
 47. Anahatlarıyla Hz.Muhammed’in Evrensel Mesajları –Adem Apak
 48. Anahatlarıyla İslam Hukuku – Hayrettin Karaman
 49. Anahatlarıyla Ahkam Hadisleri – Yusuf Köktaş
 50. Kimyayı Saadet – İmam Gazali
 51. Hakikate Giden Yol– İmam Gazali
 52. Kalplerin Keşfi– İmam Gazali
 53. İnsanın Aldanışı– İmam Gazali
 54. Nefis ve İnsan Ruhu – İmam Gazali
 55. Fütuhul Gayb – Abdulkadir Geylani
 56. Sırrü’l Esrar – Abdulkadir Geylani
 57. Kalbe dökülen damlalar – Abdulkadir Geylani
 58. Yol gösteren mısralar – Abdulkadir Geylani
 59. Marifetname- Erzurumlu İbrahim Hakkı
 60. Peygamberlerin hayatı – Seyyid Kutub
 61. Peygamberlerin hayatı – Seyyid Kutub & A.Cude Es-sahhar
 62. Kuran’ın Gölgesinde– Seyyid Kutub
 63. Yoldaki İşaretler– Seyyid Kutub
 64. Din Budur– Seyyid Kutub
 65. İslam’da Sosyal Adalet– Seyyid Kutub
 66. İslam Kapitalizm Çatışması – Seyyid Kutub
 67. Dinde Ölçülü Olmak – Abdurrahman b. el-Luveyhık
 68. Kültürler Arası Diyalog – Yusuf El Kardavi
 69. Günümüzde Müslüman gençliğin vazifeleri – Yusuf El Kardavi
 70. Kuran’ı anlamada yöntem – Yusuf El Kardavi
 71. Sünneti anlamada yöntem – Yusuf El Kardavi
 72. Her müslümanın ortak davası Kudüs – – Yusuf El Kardavi
 73. Beklenen zafer nesli – Yusuf El Kardavi
 74. İman ve İslam’da itidal – Yusuf El Kardavi
 75. Müslümanın temel kültürü – Yusuf El Kardavi
 76. Hasan El benna mektebi – Yusuf El Kardavi
 77. Tasavvuf ve ahlak eğitimi – Hasan El Benna
 78. Risaleler – Hasan El benna
 79. Dava ve Davetçinin hatıraları – Hasan El benna
 80. On ilkemiz – Hasan El benna
 81. Tavsiyeler – Hasan El benna
 82. Müslüman kızlara – Hasan El benna
 83. İlk İslam Devleti – Muhammed Hamidullah
 84. İslamın Doğuşu – Muhammed Hamidullah
 85. İslam Tarihine Giriş – Muhammed Hamidullah
 86. İslam Peygamberi – Muhammed Hamidullah
 87. Peygamberin savaşları – Muhammed Hamidullah
 88. Peygamberin 6 orijinal diplomatik mektubu – Muhammed Hamidullah
 89. İslami açıdan kadın sorunu – Muhammed Hüseyin Fadlallah
 90. İslami direniş – Muhammed Hüseyin Fadlallah
 91. Gençlerin dünyası – muhammed hüseyin fadlallah
 92. İtikatta ve İbadette İhlas ve Takva – Osman Nuri Topbaş
 93. Faziletler Medeniyeti 1-2 – Osman Nuri Topbaş
 94. Saliha Hanım– Osman Nuri Topbaş
 95. Halid-i Bağdadi – Osman Nuri Topbaş
 96. İmamı Rabbanı– Osman Nuri Topbaş
 97. Caferi Sadık– Osman Nuri Topbaş
 98. Beyazıd Bistami– Osman Nuri Topbaş
 99. Efedimizin Eğitim Lisanı– Osman Nuri Topbaş
 100. Müslümanın para ile imtihanı– Osman Nuri Topbaş
 101. Nesil Endişesi– Osman Nuri Topbaş
 102. Peygamber mesleği insan eğitimi – Osman Nuri Topbaş
 103. Hz Ali, Hz.Ömer, Hz.Ebubekir, Hz.Osman – Mahmut Sami Ramazanoğlu
 104. Yusuf, Hz. İbrahim – Mahmut Sami Ramazanoğlu
 105. Uhud, Tebük, Bedir Gazvesi – Mahmut Sami Ramazanoğlu
 106. Mükerrem İnsan – Mahmut Sami Ramazanoğlu
 107. Altınoluk Sohbetleri 1-6 – Sadık Dana
 108. Bizim Medeniyetimiz– Osman Nuri Topbaş
 109. Toplumun Kalbindeki yara israf – Osman Nuri Topbaş
 110. Nefsin Terbiyesi – Zahid Kotku
 111. Hadislerle Nasihatler 1&2 – Zahid Kotku
 112. İslam’da dostluk ve kardeşlik – Mahmud Esad Coşan
 113. Başmakaleler 1-5 – Mahmud Esad Coşan
 114. Hac ve Umre – Mahmud Esad Coşan
 115. İslam Tarihi – Filibeli Ahmed Hilmi
 116. Said Havva külliyatı
 117. Hadislerle İslam Tarihi – Said Hava
 118. Ruh Terbiyemiz – Said Havva
 119. Şehadet – Said Havva
 120. Tarihe Tanıklığım- Aliya İzzetbegoviç
 121. Elbette Allahuekber – Nureddin Yıldız
 122. Kıblegah Evler – Nureddin Yıldız
 123. Namaz Muhasebesi – Nureddin Yıldız
 124. Hür yürekli genç – Nureddin Yıldız
 125. Mücahide Kadın – Nureddin Yıldız
 126. Ramazan Risalesi – Nureddin Yıldız
 127. Arşın Gölgesindeki genç– Nureddin Yıldız
 128. İşi vaktinden çok olanlar– Nureddin Yıldız
 129. Hanımlar için İnciler– Nureddin Yıldız
 130. Bu zamanın sabrı– Nureddin Yıldız
 131. Mağaradan Arşa– Nureddin Yıldız
 132. Edep ve Amel– Nureddin Yıldız
 133. Hacı Bayram Sohbetleri– Nureddin Yıldız
 134. Mümin kimliğimiz– Nureddin Yıldız
 135. Mümin ev– Nureddin Yıldız
 136. Büyük hayatlar– Nureddin Yıldız
 137. Efendimizi Sahabe gibi sevmek- Muhammed Emin Yıldırım
 138. Vahyi hayata taşımak- Muhammed Emin Yıldırım
 139. Sahabe iklimi 1-2- Muhammed Emin Yıldırım
 140. İnsanı ilişkilerde ilahi ölçü- Muhammed Emin Yıldırım
 141. Suffa Meclisleri- Muhammed Emin Yıldırım
 142. Risalet davasının annesi- Muhammed Emin Yıldırım
 143. 5 kitaplı sahabe iklimi seti – Muhammed Emin Yıldırım
 144. Peygamberimizin hayatından dersler ve ibretler – Prof. Dr. Mustafa Sıbai
 145. Zindan Hatıraları – Zeynep Gazali
 146. Helaller ve Haramlar – İmam Gazali
 147. Asrın Cahiliyyesi – Muhammed Kutub
 148. Kayıp Minare – Abdullah Azzam
 149. Şehid Abdullah Azzam –
 150. Gece Yolcuları – Seyyid Bin Hüseyin El Affani
 151. Davet Yolunda Dökülenler – Fethi Yeken
 152. İslam’a nasıl davet edelim – Fethi Yeken
 153. İslam’a bağlılığım neyi gerektirir? – Fethi Yeken
 154. Müslüman olmam neyi gerektirir? – Fethi Yeken
 155. Mukaddime – İbni Haldun
 156. Devlet – İbni Haldun
 157. İsyan Ahlakı – Nurettin Topçu
 158. Var Olmak – Nurettin Topçu
 159. İslam Öncesi Mekke dönemi – İhsan Süreyya Sırma
 160. Mekke dönemi ve cihad – İhsan Süreyya Sırma
 161. Mekke dönemi ve işkence – İhsan Süreyya Sırma
 162. Tebliğin halifeler dönemi – İhsan Süreyya Sırma
 163. Tebliğin Medine dönemi – İhsan Süreyya Sırma
 164. Ömer – Mustafa Necati Bursalı
 165. Osman – Mustafa Necati Bursalı
 166. Ebubekir – Mustafa Necati Bursalı
 167. Aişe – Mustafa Necati Bursalı
 168. Ali – Mustafa Necati Bursalı
 169. Hatice Kübra- Mustafa Necati Bursalı
 170. Hasan &Hüseyin – Mustafa Necati Bursalı
 171. Saadet devrinde mübarek hanımlar – Mustafa Necati Bursalı
 172. İrfan Sohbetleri – Abdullah Sert
 173. Müslüman Gençlik – Muhammed İkbal
 174. Benliğin sırları – Muhammed İkbal
 175. Bir şahinsin sen – Muhammed İkbal
 176. Cebrail Kanadı – Muhammed İkbal
 177. Musa Vuruşu- Hicaz Armağanı – Muhammed İkbal
 178. İslam’da Dini Düşüncenin Yeniden Yapılandırılması – Muhammed İkbal
 179. Ali Ulvi Kurucu Hatıraları 1-2-3 – Ertuğrul Düzdağ
 180. İslam alimlerinin gözüyle zamanın kıymeti – Abdulfettah Ebu Gunde
 181. Bidatı Hasene Yanılgısı – Abdulkayyum es süheybani
 182. Kalbin İlacı – İbn Kayyım El Cevziyye
 183. Dua ve yaşam– İbn Kayyım El Cevziyye
 184. Vesveseden nasıl kurtulurum? – İbn Kayyım El Cevziyye
 185. Günahlardan nasıl korunurum? – İbn Kayyım El Cevziyye
 186. Kuran ve sünnete göre çocuk ahkamı – İbn Kayyım El Cevziyye
 187. Tehlikeli Tuzaklar – İbn Kayyım El Cevziyye
 188. Fütuhat ı mekkiyye – İbni Arabi
 189. Marifet ve Hikmet – İbni Arabi
 190. Babam Mevdudi – Hamira Mevdudi
 191. Kuran’a göre 4 terim – Mevdudi
 192. Hicab– Mevdudi
 193. İslam’da aile hukuku –Mevdudi
 194. Sünnetin anayasal niteliği –Mevdudi
 195. İslam’ı anlamaya doğru–Mevdudi
 196. İslam’da hükümet–Mevdudi
 197. Kuran’ı nasıl anlayalım–Mevdudi
 198. Gelin bu dünyayı değiştirelim–Mevdudi
 199. Gelin Müslüman olalım–Mevdudi
 200. Abidler Yolu – İmam Gazali
 201. Işık doğudan gelir – Cemil Meriç
 202. Bir dünyanın eşiğinde – Cemil Meriç
 203. Umrandan Uygarlığa – Cemil Meriç
 204. Kültürden İrfana – Cemil Meriç
 205. Bir mütefekkir kırk fikir – Cemil Meriç
 206. Kırk ambar – Cemil Meriç
 207. Bu ülke – Cemil Meriç
 208. İsyan Ahlakı – Nurettin Topçu
 209. Var Olmak – Nurettin Topçu
 210. Sahabilerin rolu ve manası – Salih Mirzabeyoğlu
 211. İstikbal İslamındır- Salih Mirzabeyoğlu
 212. Kavgam – Salih Mirzabeyoğlu
 213. Kuran’a Yeni yaklaşımlar – Muhittin Akgül
 214. Kuran’dan hayata yansımalar – Muhittin Akgül
 215. İmamın öldürülüşü – B.desai & C.Marney
 216. Fahreddin Paşanın Medine Müdafaası – Feridun Kandemir
 217. İslam önderleri Serisi – Ekrem Sağıroğlu
 218. Ayaklı kütüphaneler – Dursun Gürlek
 219. Çınaraltı Sohbetleri – Dursun Gürlek
 220. Melekleri ürkütmeden – Metin Karabaşoğlu
 221. Kuran Okumaları 1-2-3-4 – Metin Karabaşoğlu
 222. Hadis Okumaları 1-2 – Metin Karabaşoğlu
 223. Kısa Surelerin Sınırsız dünyaları – Metin Karabaşoğlu
 224. Alnımdaki ışık – Mehmet Alagaş
 225. Taş – Mehmet Alagaş
 226. Mezar Notları – Mehmet Alagaş
 227. Çöle inen nur – Necip Fazıl Kısakürek
 228. Mümin Kafir – Necip Fazıl Kısakürek
 229. O ve ben– Necip Fazıl Kısakürek
 230. Babıali– Necip Fazıl Kısakürek
 231. Cinnet Mustatili – Necip Fazıl Kısakürek
 232. Klas Duruş – Nuri Pakdil
 233. Cemil Meriç – Mağradakiler
 234. Kişiye özel – Mehmet alagaş
 235. Kuran Ahlakı – Muhammed Abdullah Draz
 236. Nur Kandili Veli Gönenli Mehmet Efendi – Fatih Çıtlak
 237. 40 mektup – M.Fatih Çıtlak
 238. Bir Firavun Bir Mücahit – Yusuf Koç
 239. Yoldaki mühendis – Abdullah Galib Bergusi
 240. Direniş öyküleri – Cihad er Recbi
 241. Hayy İbn Yakzan – İbni Tufeyl
 242. Mushaflar ve Bombalar – Ahmet Pakalın
 243. Şehit Hama – Ahmet Pakalın
 244. Üç Zor Mesele-İsmet Özel.
 245. İslâm’ın Vadettikleri-Roger Garaudy.
 246. Doğu ve Batı Arasında İslâm-Aliya İzzetbegoviç.
 247. Köle olmayacağız – Aliya İzzetbegoviç
 248. İslam Deklarasyonu – Aliya İzzetbegoviç
 249. İslam’ın Dirilişi-Sezai Karakoç.
 250. İnsanlığın Dirilişi-Sezai Karakoç (Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).
 251. Diriliş Neslinin Amentüsü-Sezai Karakoç.
 252. Yitik Cennet-Sezai Karakoç.
 253. Entelektüellerin Hurafeleri – İbrahim Paşalı
 254. Gerçek Tıp – Aidin Salih
 255. Sohbetler – Aziz Mahmud Hüdayi
 256. Safahat – Mehmet Akif Ersoy
 257. Asım’ın Nesli – Mehmet Akif Ersoy
 258. Süleymaniye kürsüsünde – Mehmet Akif Ersoy
 259. Özün özü, sırrın sırrı – Muhyiddin İbni Arabi
 260. Harflerin sırrı – Muhyiddin İbni Arabi
 261. Fususul Hikem- Muyiddin İbni Arabi
 262. Kuran’ı nasıl anladılar? – Abdullah Yıldız
 263. Kuran’ı nasıl okudular? – Abdullah Yıldız
 264. Kuran’ı nasıl yaşadılar? – Abdullah Yıldız
 265. Kuran’ı anlamaya giriş- Abdullah Yıldız
 266. Ramazan ile dirilmek- Abdullah Yıldız
 267. Büyük fetih Müslümanları- Abdullah Yıldız
 268. Bir tevhid meselesi- Abdullah Yıldız
 269. Direnişten dirilişe- Abdullah Yıldız
 270. Yusufun üç gömleği- Abdullah Yıldız
 271. İslam devletinde kamusal özgürlükler – Raşid El Gannuşi
 272. Filistin Sorunu– Raşid El Gannuşi
 273. Söylemesem olmazdı – Taha Kılınç
 274. Ortaoğuda’dan notlar – Taha Kılınç
 275. Ali Emiri izinde – Taha kılınç
 276. Yolların ayrılış noktasında İslam – Muhammed Esed
 277. Mekke’ye giden yol – Muhammed Esed
 278. Doğunun romantik olmayan yüzü – Muhammed Esed
 279. Peygamberin hırkası – Roy mottahedeh
 280. İslam Tarihi – Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi
 281. Malik Bin Nebi’de Medeniyet – Dr. Bedran Bin Lahsen
 282. Arap Ahlaki Aklı – Prof. Dr. Muhammed Abid Cabiri
 283. İslamofobi – İbrahim Kalın
 284. Dine Dönüş – Henry. C Link
 285. Vahyi ve kainatı birlikte okumak – Taha Cabir Alvani
 286. Özgürlük Peygamberi – Abdurrahman Şarkavi
 287. Tevhid – İsmail R. Faruki
 288. Endülüs – Lütfi Şeyban
 289. Müslüman Aklın Krizi -Abdülhamid A. Ebu Süleyman
 290. İslam Düşüncesinin tevekkül devri – W.Montgomery Watt
 291. Peygamberin ailesi ve aile hayatı – Adnan Demircan
 292. Tarihin içinden kuranı algılamak – Halis Albayrak
 293. Suriye Zindanları – Mustafa Halife
 294. Güç, irade ve eylem – Cevdet Said
 295. Düşüncede Yenilenme – Cevdet Said
 296. Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Evliya Çelebi
 297. Kitabüz-Zühd – İmam Ahmed bin Hanbel
 298. Zühd Kitabı – Abdullah bin Mübarek
 299. İslam Önderleri Tarihi – Nedvi
 300. Kehf Suresi – Salah Sultan
 301. Sosyal Hayatta Kadın – Heyet –İsav Kitaplığı
 302. Kadınların izinde – Serpil Özcan
 303. Hanımlara inciler – Nureddin Yıldız
 304. Dört Terim – Mevdudi
 305. Hadise Giriş – Hasan Cirit
 306. Kalp ve Nefs – Prof. Dr. Robert Frager
 307. Nefs Tezkiyesi – Şahver Çelikoğlu
 308. Hadisler ışığında Esmaül Hüsna Şerhi – Şahver Çelikoğlu
 309. Gönül Pınarından damlayanlar – Seyyid Seyfeddin Hatipoğlu
 310. Kuran ve Estetik – Osman Mutluel
 311. Akllı Deliler Kitabı – Ebul Kasım En-Neysaburi
 312. Kuran’a göre Müslüman şahsiyeti – Ali Haşimi
 313. El-Edebül Müfret – İmam El-Buhar
 314. İslam Görüşü – Kadir Mısıroğlu
 315. İsyan Ahlakı – Nurettin Topçu
 316. Medine Müdaafası – Feridun Kandemir
 317. Nebi – Halil Cibran
 318. Kudüs’ün Gizemli Tarihi – Ömer Faruk Harman
 319. Kudüs Ey Kudüs – Larry Collins
 320. Dirilt Kalbini – Nouman Ali
 321. Dönüş – Enes Karic
 322. Çekirge Yılı Kudüs – İnsan et-Tercüman
 323. İlahi Mesajlar Toprağı Filistin – Roger Garaudy
 324. Suffa Meclisleri Kuran Dersleri
 325. Suffa Meclisleri Hadis Dersleri
 326. Suffa Meclisleri Siyer Dersleri
 327. Endülüste İslam ve Düşüncenin Başkenti – Roger Garaudy

 

 

Edebi Kitaplar

 1. Suskunlar – İhsan Oktay Anar
 2. Kitabül hiyel – İhsan Oktay Ana
 3. Galiz Kahraman– İhsan Oktay Anar
 4. İpin ucu- Rasim Özdenören
 5. Müslümanca yaşamak- Rasim Özdenören
 6. Yeni dünya düzeninin sefaleti- Rasim Özdenören
 7. Çok sesli bir ölüm- Rasim Özdenören
 8. Çözülme- Rasim Özdenören
 9. Yaşadığımız günler- Rasim Özdenören
 10. Kafa Karıştıran kelimeler- Rasim Özdenören
 11. Hastalar ve ışıklar- Rasim Özdenören
 12. Yeniden inanmak- Rasim Özdenören
 13. Düşünsel Duruş- Rasim Özdenören
 14. Ansızın Yola çıkmak- Rasim Özdenören
 15. Uyumsuzlar- Rasim Özdenören
 16. Gül yetiştiren Adam- Rasim Özdenören
 17. Gölgesizler – Hasan Ali Toptaş
 18. Yalnızlıklar – Hasan Ali Toptaş
 19. Bin hüzünlü haz – Hasan ali Toptaş
 20. Sonsuzluğa nokta– Hasan Ali Toptaş
 21. Kuşlar yasina giderken– Hasan Ali Toptaş
 22. Gurur ve Önyargı – Jane Austen
 23. 1984 – George Orwell
 24. Sır – Mustafa Kutlu
 25. Zafer Yahut Hiç– Mustafa Kutlu
 26. Hüzün ve Tesadüf– Mustafa Kutlu
 27. Tufandan Önce– Mustafa Kutlu
 28. Uzun hikaye – Mustafa Kutlu
 29. Rüzgarlı Pazar– Mustafa Kutlu
 30. Huzursuz bacak– Mustafa Kutlu
 31. Hesap günü– Mustafa Kutlu
 32. Giderken söylenmiştir – İbrahim Tenekeci
 33. Bir mabed bekçisi – Dücane Cündioğlu
 34. İnsan– Dücane Cündioğlu
 35. Ölümün dört rengi– Dücane Cündioğlu
 36. Cenabı aşk– Dücane Cündioğlu
 37. Düşünce düşlenir– Dücane Cündioğlu
 38. Ayın Parlak Zamanı –Sare Çizmecioğlu
 39. Aylak Adam –Yusuf Atılgan
 40. Anayurt Oteli – Yusuf Atılgan
 41. Çavdar Tarlasında Çocuklar – J.D.Salinger
 42. Bülbülü Öldürmek – Harper Lee
 43. Pervaneler – Müfide Ferit Tek
 44. Siyah Örtülü ev – Necmettin Şahinler
 45. Kabe ile konuşan adam – Necmettin Şahinler
 46. Saatleri ayarlama enstitüsü – Ahmet Hamdi Tanpınar
 47. Huzur- Ahmet Hamdi Tanpınar
 48. Beş Şehir – Ahmet Hamdi Tanpınar
 49. Aydaki Kadın – Ahmet Hamdi Tanpınar
 50. Sahnenin Dışındakilar – Ahmet Hamdi Tanpınar
 51. Yaşadığım gibi –Ahmet Hamdi Tanpınar
 52. Mahur Beste – Ahmet Hamdi Tanpınar
 53. Kürk Mantolu madonna – Sabahattin Ali
 54. Uçurtma avcısı – Khaled Hosseini
 55. Sefiller- Victor Hugo
 56. Lüzumsuz Adam – Sait Faik
 57. Sarnıç – Sait Faik
 58. Mahalle Kahvesi – Sait Faik
 59. Beyaz Diş – jack London
 60. İnsan neyle yaşar? Tolstoy
 61. Herkes için okuma rehberi – Münib Engin Noyan
 62. Her şey ben yaşarken oldu – Mustafa Becit
 63. Ömer Seyfeddin’den Seçme hikayeler
 64. Dönüşüm- Franz Kafka
 65. Bin Muhteşem Güneş – Khaled Hosseini
 66. Simyacı – Paulo Coelho
 67. Zahir– Paulo Coelho
 68. Hac– Paulo Coelho
 69. Kazanan Yalnızdır– Paulo Coelho
 70. Aldatmak– Paulo Coelho
 71. Piedra Irmağının Kıyısında– Paulo Coelho
 72. Portobello cadısı– Paulo Coelho
 73. Tutanamayanlar – Oğuz Atay
 74. Kardeşimin Hikayesi – Zülfü Livaneli
 75. Serenad – Zülfü Livaneli
 76. Kuyucaklı Yusuf – Sabahattin Ali
 77. Bir çift yürek- Mario Margan
 78. Yabancı- Albert Camus
 79. Suç ve ceza – Dostoyevski
 80. Yeraltından Notlar- Fyodor Mihailoviç
 81. Gün olur asra bedel – Cengiz Aytmatov
 82. Martı Jonathan Livingston – Richard Bach
 83. İnce Memed – Yaşar Kemal
 84. Böyle buyurdu Zerdüşt – Friedrich Wilhelm
 85. İçimizdeki Şeytan – Sabahattin Ali
 86. Semerkant – Amin Maalouf
 87. Afrikalı Leo – Amin Maalouf
 88. Doğunun Limanları – Amin Maalouf
 89. Çivisi çıkmış dünya – Amin Maalouf
 90. Körlük – Jose Saramago
 91. İki şehrin hikayesi – Charles Dickens
 92. Küçük prens – Antoniene de Saint Exupery
 93. Eylül- Mehmet Rauf
 94. Toprak Ana- Cengiz Aytmatov
 95. Çavdar tarlasında çocuklar- Jerome David Salinger
 96. Mart Menekşeleri – Sarah Jio
 97. Böğürtlen Kışı – Sarah Jio
 98. Ve dağlar yankılandı – Khaled Hosseini
 99. Biz insanlar – Peyami Safa
 100. Dokuzuncu hariciye koğuşu – Peyami Safa
 101. Yalnızız – Peyami Safa
 102. Mahşer – Peyami Safa
 103. Bir psikiyatristin gizli defteri – Gary small
 104. Sergüzeşt – Samipaşazade Sezai
 105. Masumiyet müzesi – Orhan Pamuk
 106. Küçük ağacın eğitimi – Forrest Carter
 107. Zamanın Kısa Tarihi – Stephen W.Hawking
 108. Ümmet Coğrafyası – Adem Özköse
 109. Cehenneme Övgü – Gündüz Vassaf
 110. Devlet ana – Kemal Tahir
 111. Esir Şehir İnsanları- Kemal Tahir
 112. İle – Oruç Aruoba
 113. Sayıklamalar- Oruç Aruoba
 114. De ki işte- Oruç Aruoba
 115. Yürüme – Oruç Aruoba
 116. Yavaşla bu dünyadan bir defa geçeceksin – Kemal Sayar
 117. Olmak Cesareti – Kemal Sayar
 118. Kalbin Direnişi – Kemal Sayar
 119. Merhamet – Kemal Sayar
 120. Ruhun Labirentleri – Kemal Sayar
 121. Küçük Şey yoktur – Kemal Ural
 122. Bir’in sırrı – Kemal Ural
 123. Posta kutusundaki mızıka – Ali Ural
 124. Makyaj yapan ölüler– Ali Ural
 125. Peygamberin Aynaları – Ali Ural
 126. Yenildik Hace- İbrahim Çolak
 127. Dağlım – İbrahim Çolak
 128. Çocukluk sırrı – Adem Güneş
 129. Saraydan Sürgüne- Kenize Mourad
 130. Genç Werther’in acıları – Johann Wolfgang
 131. Mutluluğun mimarisi – Alain de botton
 132. Kalanlar – Tezer Özlü
 133. Çocukluğun soğuk geceleri – Tezer Özlü
 134. Yaşamın ucuna yolculuk– Tezer Özlü
 135. Yeryüzüne dayanabilme– Tezer Özlü
 136. İşaret Çocukları – Cahit Zarifoğlu
 137. Yalan Dünyayı Adımlarken – Cahit Zarifoğlu
 138. Bir değirmendir bu dünya – Cahit Zarifoğlu
 139. Malazagirtte bir Cuma sabahı – Yavuz Bahadıroğlu
 140. Mısıra doğru – Yavuz Bahadıroğlu
 141. Şanzelize düğün salonu – Tarık Tufan
 142. Hayal Meyal– Tarık Tufan
 143. Kekeme Çocuklar korosu– Tarık Tufan
 144. Ve sen kuş olur gidersin – Tarık Tufan
 145. Bir adam şehre girdi koşarak– Tarık Tufan
 146. Ben bir Sisim – Halil Cibran
 147. Aynalar koridorunda aşk – Mustafa Ulusoy
 148. Dünyanın üç yüzü – Mustafa Ulusoy
 149. Ay terapisi– Mustafa Ulusoy
 150. Sur kenti hikayeleri – Ali Ayçil
 151. Üsküdar’da bir attar dükkanı – Ahmed Yüksel
 152. Küçük ağa – Tarık Buğra
 153. Osmancık – Tarık Buğra
 154. Akıl Çağı, Jean Paul Sartre
 155. Gazap Üzümleri, John Steinbeck
 156. Günlerin Köpüğü, Boris Vian
 157. Köpeğiyle Dolaşan Kadın, Anton Çehov
 158. Vur Emri – Abdurrahim Karakoç
 159. Aşk vatansa şiir turandır– Abdurrahim Karakoç
 160. Gerdanlık – Abdurrahim Karakoç
 161. Bir Yusuf masalı – İsmet Özel
 162. Kırk yılın şiirleri– İsmet Özel
 163. Toparlanın gitmiyoruz– İsmet Özel
 164. Kırk hadis– İsmet Özel
 165. Erdem Beyazıt – Şiirler
 166. Son görev- Ömer Faruk Dönmez
 167. Bir kitap bir balta – Ömer Faruk Dönmez
 168. Bilinmeyen Adam Öyküsü – Jose Saramago
 169. Zamanı yaşamak – Jean Chesneaux
 170. Sürgün Düşünceler Üzerine -Edward W. Said
 171. Büyük oyunu anlamak – Yves Lacoste
 172. Yüz yılı anlamak – Dan diner
 173. Önyargı – Prof. Dr. Abdülvahab M. El Messiri
 174. Bugünün dünyasını anlayabilmek için – Alain Touraine
 175. Eşitliklerimiz ve Farklılıklarımızla birlikte yaşayabilecek miyiz- Alain Touraine
 176. Ahir zamanlarda yaşarken – Slavoj Zizek
 177. İsyan ve umut ağları – Manuel Castells
 178. Kültür ve direniş – Edward Said
 179. Okumadığınız için teşekkürler – Dubravka Ugresiç
 180. Okumalar okuması – Alberto Manguel
 181. Katalonya’ya Selam – George Orwell
 182. Üç İstanbul – Mithat Cemal Kuntay
 183. Devlet Ana – Kemal Tahir
 184. Amak-ı Hayal – Filibeli Ahmet Hilmi
 185. Gariplerin kitabı – Ian Dallas
 186. Bitik Adam – Giovanni Papini
 187. Nietzsche ağladğında- Irvın d.Yalom
 188. Mutsuzluk zamanında mutluluk – Wilhelm Genazino
 189. Aldanan Kadın – Thomas Mann
 190. Hayatta Kalma Güncesi – Doris Lessing
 191. Neden Yazıyorum – George Orwell
 192. Entellektüelin kutsal kitabı – David s.kıdder
 193. Olduğu kadar güzeldik – Mahir Ünsal Eriş
 194. Bozkırkurdu – Herman hesse
 195. Siddharta – Herman Hesse
 196. Yansımalar kitabı – Paul Auster
 197. Küskün kahvenin türküsü – Carson McCullers
 198. Gölgede Kırk derece – İnci Aral
 199. Yüzyıllık yalnızlık – Gabriel Garcia Marquez
 200. Fıtrat pedagojisi – Hatice Kübra Tongar
 201. Bir yobazın günlüğü – Ömer Faruk Dönmez
 202. İçimizdeki Şeytan – Tolstoy
 203. Son Menzil – Semiha Ayverdi
 204. Arkamızda Dönen Dolaplar – Semiha Ayverdi
 205. Mabette Bir Gece – Semiha Ayverdi
 206. Rahmet Kapısı – Semiha Ayverdi
 207. Mektuplardan gelen ses – Semiha Ayverdi
 208. Bütün öyküleri – Virginia Woolf
 209. Ana – Maksim Gorki
 210. Ihsan şenocak- Büyük Doğu Çağına Doğru
 211. Ihsan şenocak- İslamın Kızına
 212. İhsan şenocak- Kuran müdaafası
 213. Osmanlı’nın kalbini bekleyenler – Talha Uğurluel
 214. Taşlar yerine oturdu – Talha Uğurluel
 215. Bir dehanın izleri – Talha Uğurluel
 216. Kudüs – Talha Uğurluel
 217. Kalbin Aklı ve Medeniyet üzerine yazılar –Savaş Barkçin
 218. İna May’ın doğum rehberi – İna May Gaskin
 219. Yoldaki mühendis
 220. Gurur ve önyargı – jane austen
 221. Bir Ruh macerası – Ayşe Saşa
 222. Pervaneler – Müfide Ferit Tek
 223. Öğle Uykusu – İbrahim Paşalı
 224. Motto- Dücane Cündioğlu
 225. Bu kitabı okumaya cıss – Ünzile Girişkin
 226. Fıtrat Pedagojisi – Hatice Kübra Tongar
 227. Deliler Ülkesinden Notlar – Ayşe Şasa
 228. Dümeni Yaratıcılığa Kırmak – Ursula Le quin
 229. Her şey hakkında Hiçbir şey – Gülnihal Özer
 230. Limon Ağacı – Sandy Tolan
 231. Yusuf Süha Sonuç’un “Kudüs-ü Şerif ve Kenan Diyarı

 

 

 

 

 

 

“Kitap Önerileri” üzerine 16 yorum

 1. liste çok güzel olmuş, ellerinize sağlık, Allah Razı olsun:)
  *Riyazüs Salihinin Erkam yayınları şerhini çok faydalı buluyorum eserin ilerleyişi, hadislerle ilgili ayetlerin verilmesi, aktaran sahibilerle ilgili bilgi verilmesi ve açıklama sonrası hadisten (varsa) çıkan hükmü vermesi çok pratik.
  * Mevdudi’nin Dört Terimi de oldukça faydalı bir kitap; ilah rab din ve ibadet kavramlarını bence çok güzel açıklamış.
  * Listeye ek olarak sevdiğim birkaç kitap ismini de bırakmak istiyorum:
  – Ömer Faruk Dönmez_ Hamza
  -Ayşegül Genç_Dünyayı Kurtaran Kız
  -Hasan Cirit_Hadise Giriş
  -Maksim Gorki_Ana

  Yanıtla
 2. Tam kitap alma Arefe’sinde neler ekleyebilirim listeye derken tevafuken bu yazı ne güzel oldu , listenizde göremedim bendende ufacık tavsiye olsun ;benim için olmazsa olmaz iki muhteşem hanım yazar VİRGİNİA WOOLF ve SAMİHA AYVERDİ bu hanımefendilerin güzel kitaplarından ruhunuza en uygununu bulup okumanızı öneririm .

  Yanıtla
 3. Sizi gördükçe,okudukça,takip ettikçe hevesim de başarmaya olan inancım da artıyor Allah razı olsun. O kadar güzel ve uzun bir liste ki,’ben de kendimi okuyor sanıyormuşum’ dedim içimden. Maşallah barekallah. Yine de bir iki tane de ben eklemek isterim haddim olmayarak;
  1-Serpil Özcan-Kadınların izinde
  2-Tolstoy-İçimizdeki şeytan
  3-Ömer Faruk Dönmez-Bir Yobazın Günlüğü
  4-Nureddin Yıldız-Hanımlara İnciler
  5-Hatice Kübra Tongar-Fıtrat Pedagojisi

  Yanıtla
 4. Esselamu aleykûm ihsan şenocağın hiç bir kitabını göremedim.
  Ihsan şenocak- Büyük Doğu Çağına Doğru
  Ihsan şenocak- İslamın Kızına
  İhsan şenocak- Kuran müdaafası
  İki tane daha eseri var yani yeni çıktı ancak isimlerini bilmiyorum.

  Yanıtla
 5. Gerçekten bu kitapların hepsini okudunuz mu? Öyleyse tebrikler…bereketli okymalar…

  Yanıtla
 6. Benim gibi kararsızlar için oldukça uzun bir liste olmus hangisini alıp okusan acebaa…..?

  Yanıtla
 7. Listenize Maşallah.Benim için bu listede olması gereken isim ve kitaplar ise Sezai Karakoç;Dirilis Neslinin Amentusu,Yitik Cennet ve Metin Karabasoglu ;Gece Yürüyüşü.Sezai Karakoç’un her bir eseri ayrı güzel bir cümleyle sayfalar dolusu hakikati açıklıyor.

  Yanıtla
 8. selamun aleyküm bütün listeye baktım Abdullah Galip Bergusi’nin Yoldaki Mühendis kitabını göremedim eklenilesi bir kitap saygılar… 🙂

  Yanıtla
 9. Gönül,
  Kudüs ile ilgili yazinizdan yola cikarak okudugum pelin ciftin kudusun gizemli tarihi ve sandy tolanin limon agacini okudum. Kudus in gizemli tarihini benim icin cok faydali oldu, en sevdigim kitaplarinin arasinda bulunuyor su an, ama Sandy Tolanin kitabina gelirsek, bu kitapdaki sayfasinda ki osmanli sultaninin (II. Sultan Abdulhamid han in ismini bile zikretmemisler) hakkinda yanlis bilgi vermesi, ve genel olarak osmanlinin hakkinda goruslerini begenmedim hatta oncelikle kirildim. Sonrada dusundum batinin osmanliya karsi bu Bitmez dusmanliginina karsi bizim daha da bilgili olmamiz gerekiyor… siz ne dusunuyorsunuz limon agaci kitabi hakkinda?

  Yanıtla

Yorum yapın